Krant van Blankenberge | Oorlogskroniek | Augustus 1915
Blankenberge: 01/08/2015 - Auteur: Pieter Deschoolmeester Oorlogskroniek | Augustus 1915 ★ ★ ★ ★ ★ 5 augustus 1915

De samenwerkende vennootschap Providentia krijgt van het Blankenbergse schepencollege toestemming om een lading met kolen kosteloos door steuntrekkende werklozen te laten lossen.(1)

De samenwerkende vennootschap Providentia werd op 3 november 1914 op initiatief van het Blankenbergse gemeentebestuur opgericht om de bevoorrading van voedsel en levensmiddelen voor de plaatselijke bevolking te organiseren. Alle uitgaven van deze vennootschap waren onderworpen aan de goedkeuring van het Blankenbergse schepencollege aangezien het gemeentebestuur borg stond voor de helft van het ingelegde kapitaal. Dikwijls deed het gemeentebestuur een beroep op lokale werklozen voor het laden en lossen van de wagons en wagens met voedsel en levensmiddelen. Eén jaar na de Duitse inval in België was meer dan de helft van de Belgische bevolking werkloos. Dit was niet anders in Blankenberge en Uitkerke. Van de werklozencomiteiten kregen de werklozen gelukkig hulpgeld zodat zij in staat waren om zichzelf en hun gezinnen te onderhouden. Steuntrekkende werklozen konden hun uitkering verliezen wanneer ze zich niet 'nuttig' maakten voor de gemeenschap en moesten daarom ingaan op elke werkaanbieding van zowel het gemeentebestuur als van de bezetter.


[Het schepencollege stemt in met de vraag van Providentia om steuntrekkende werklozen in te schakelen bij het lossen van een lading kolen. SAB, collegenotulen van 5 augustus 1915.]

Het Blankenbergse armenbestuur van 5 augustus 1915 beslist om aan het gemeentebestuur een verhoging van de gebruikelijke dotatie te vragen. Het armenbestuur bekrachtigde dit verzoek met volgende doorslaggevende argumenten:(2)

"gezien wij alhier, gedurende 2 volle maanden, de kosten van huisvesting, kleeding, onderhoud en voeding van gemiddeld 1500 vluchtelingen hebben moeten afdragen"

"gezien de kas van het armbestuur totaal is uitgeput"

"gezien er ons bij voortduring en dit sedert meer dan een half jaar 2000 armen van Blankenberge ten laste zijn en er daarvoor minstens 6000 frank per maand wordt uitgegeven"

★ ★ ★ ★ ★ 13 augustus 1915

De heer Georges Brunin, conservator van het medaillon-kabinet van de stad Gent, vraagt aan het Blankenbergse schepencollege 2 vernietigde 'gemeentebons'. Om te vermijden dat ze verloren zouden gaan, wou hij deze voor het nageslacht bewaren in zijn verzameling van 'oorlogswaarden door de gemeenten gedurende den huidigen oorlog in omloop gebracht'.(3)


[De voorzijde van een Blankenbergse ‘gemeentebon’ van 0,20 frank. Verzameling Férir-Cuinié.]

[De achterzijde van een Blankenbergse ‘gemeentebon’ van 0,20 frank. Verzameling Férir-Cuinié.]
★ ★ ★ ★ ★ 25 augustus 1915

De Uitkerkse gemeenteraad beslist om 1200 Frank te lenen bij August Févéry, een lokale welgestelde boer en tevens ook schepen van de gemeente.(4) Het gemeentebestuur had het eerste geldtekort al proberen op te vangen door een belastingsverhoging. Toen bleek dat dit onvoldoende was, werden er met particulieren, voornamelijk Uitkerkse boeren, en met het Gemeentekrediet leningen aangegaan. Anders dan in Blankenberge was er toen in Uitkerke voldoende courant geld in omloop. Bijgevolg hoefde het Uitkerkse gemeentebestuur geen gemeentebons uit te geven.


[De Uitkerkse gemeenteraad beslist om een lening aan te gaan bij August Févéry. SAB, Uitkerke, gemeenteraadsnotulen van 25 augustus 1915.]

Op aandringen van het 'Provinciaal bestuur' en van het plaatselijke comiteit voor werklozen beslist de Uitkerkse gemeenteraad op 25 augustus 1915 om 'ene kostelooze koepokinenting te doen plaats hebben voor de bevolking'.(5) Uitgeput en fel verzwakt was de plaatselijke bevolking immers uiterst kwetsbaar voor deze dodelijke en zeer besmettelijke virale ziekte.

In de notulen van dezelfde gemeenteraadszitting lezen we ook nog het volgende:(6)

'In overeenkomst met het Gemeentecomiteit voor werkloozen, zullen de werkloozen wekelijks één dag werk leveren ten voordeele der gemeente in vergelding der ontvangene vergoeding. De werkloozen zullen ook nog de gasplaatsing doen in het huis van den hoofdonderwijzer en in de schoollokalen'.

★ ★ ★ ★ ★ (1)SAB, collegenotulen van 5 augustus 1915
(2)SAB, notulen van het armenbestuur van 5 augustus 1915
(3)SAB, collegenotulen van 13 augustus 1915
(4)SAB, Uitkerke, gemeenteraadsnotulen van 25 augustus 1915
(5)idem
(6)idem

Voor meer info of vragen rond de 'Oorlogskroniek' kunt u contact opnemen met de stadsarchivaris Pieter Deschoolmeester via e-mail archief@blankenberge.be of op het telefoonnummer ☎ +32 (0)50 63 64 25.
Neem ook een kijkje op: www.blankenberge.be/degrooteoorlog

© www.krantvanblankenberge.be