Krant van Blankenberge | Oorlogskroniek | December 1915
Blankenberge: 01/12/2015 - Auteur: Pieter Deschoolmeester Oorlogskroniek | December 1915 ★ ★ ★ ★ ★ december 1915

De Uitkerkse pastoor Leander Verplaetsen schrijft in het Liber Memorialis het volgende:(1)

'Voort niet bijzonders te melden. Weinig of geen soldaten; een tachentig jonge in 't hotel van Denecker verblijvende, voor den dienst van den groten luchtballon, in de wei van schepen Strubbe gelegen.'

Met 'den dienst voor den groten luchtballon' wordt de Fesselballon Abteilung bedoeld. In 1915 was zo'n Fesselballoneenheid ingekwartierd in het Hotel Willem Tell langs de Brugsesteenweg. Deze eenheid had onder andere tot taak om luchtobservaties te verstrekken aan de omliggende artilleriebatterijen vanuit een luchtballon. Via een lange kabel die aan de ballon bevestigd was, kon men van op de begane grond de hoogte en de positie van de Fesselballon regelen door de kabel te vieren of op te spannen.

★ ★ ★ ★ ★ 3 december 1915

Theophiel Vandervelde, eigenaar van het Hotel Bürgerhof op de Zeedijk, brengt bij het gemeentebestuur zijn rekening binnen voor het 'logement Armée Allemande'. Vanaf 1 november 1915 tot en met 2 december 1915 waren 199 Duitse marinesoldaten (Komp. 5 - II) in zijn hotel ingekwartierd. De totale kostprijs voor het verblijf van deze eenheid gedurende 32 dagen in dit hotel bedroeg 4776,00 frank.(2)[Hoofding van de hotelrekening van het Hotel Bürgerhof van 3 december 1915. SAB.]

★ ★ ★ ★ ★ 4 december 1915

Het Blankenbergse schepencollege beslist om via het Nederlandse consulaat in Brussel 'Hollandse' aardappelen op te kopen voor de bevolking. Ook andere eetwaren en steenkolen konden via bemiddeling met het neutrale Nederland aangekocht worden. De samenwerkende vennootschap Providentia wordt aangesteld om dit alles te coördineren.(3)[In 1915 kocht het Blankenbergse gemeentebestuur via het neutrale Nederland aardappelen voor de hongerige bevolking. SAB, collegenotulen van 4 december 1915.]

★ ★ ★ ★ ★ 18 december 1915

De bezetter eist het slachthuis op om er paarden in te stallen.(4) Her en der in Blankenberge hadden de Duitsers gebouwen opgevorderd om er paarden in te stallen. De meeste paardenstallingen waren gelegen in de Havenstraat (de huidige Franchommelaan) waar de Duitsers een 8-tal villa's hadden opgeëist en tot paardenstalling hadden omgebouwd. Grazen deden de Duitse cavalerie- en trekpaarden onder andere in de 'Divisions Wiese' tussen de Stationsstraat en de Jules de Troozlaan. Ook in de vele Uitkerkse boerderijen werden stallen opgevorderd om er paarden in onder te brengen.

★ ★ ★ ★ ★ 22 december 1915

Wegens de schaarste aan brandhout en meel is de Uitkerkse gemeenteraad verplicht om in te stemmen met de onmiddellijke oprichting van een volksbakkerij. Als locatie wordt gekozen voor de bakkerij van weduwe Seraphien Bossier. Door zelf een bakkerij uit te baten, hoopte het gemeentebestuur om goedkoper, beter en voedzamer brood aan de hongerige bevolking te kunnen aanbieden.(5) De volksbakkerij was een onderafdeling van het Uitkerkse Comiteit voor Hulp en Voeding. Dit comiteit, dat begin 1915 door het Uitkerkse gemeentebestuur was opgericht, ontfermde zich over de organisatie en coördinatie van de hulpverlening van de plaatselijke bevolking. De zetel van het Uitkerkse comiteit was waarschijnlijk een lokaal gelegen in de Brugsesteenweg. Andere afdelingen van dat comiteit waren de bevoorradingsdienst, de volkssoep, de beenhouwerij, de kloefkapperij en het comiteit voor bijstand aan soldatenvrouwen.[De Uitkerkse volksbakkerij in 1918. Foto collectie Heemkuundig Centrum De Benne.]

De Uitkerkse gemeenteraad beslist om een lening van 6000 frank aan te gaan bij het Gemeentekrediet. De helft van het geleende bedrag moest de buitengewone uitgaven van het Bureel van Weldadigheid (de voorloper van het OCMW) dekken. De andere helft was bestemd voor de 'ondersteuning der gedwongen werkloozen'.(6)[De gemeente Uitkerke vraagt bij het Gemeentekrediet een lening aan om de hulpbehoevenden en werklozen te kunnen onderhouden. SAB, collegenotulen van 22 december 1915.]

★ ★ ★ ★ ★ 28 december 1915

De strenge en harde winter verplicht het Blankenbergse gemeentebestuur om gratis kolen ter beschikking te stellen aan het plaatselijke comiteit voor hulp en voeding voor de 'verwarming van melk aan kinderen'.(6)

★ ★ ★ ★ ★ (1)Liber Memorialis van Leander Verplaetsen van december 1915 in Robert Boterberge, Blankenberge in en om de Eerste Wereldoorlog, Kring voor heemkunde dokter Van Damme, Blankenberge, 1986, p. 158-159
(2)SAB, 542.24, inkwartiering Duits leger
(3)SAB, collegenotulen van 4 december 1915
(4)SAB, collegenotulen van 18 december 1915
(5)SAB, Uitkerke, gemeenteraadsnotulen van 22 december 1915
(6)Idem
(7)SAB, collegenotulen van 28 december 1915

Voor meer info of vragen rond de 'Oorlogskroniek' kunt u contact opnemen met de stadsarchivaris Pieter Deschoolmeester via e-mail archief@blankenberge.be of op het telefoonnummer ☎ +32 (0)50 63 64 25.
Neem ook een kijkje op: www.blankenberge.be/degrooteoorlog

© www.krantvanblankenberge.be