Krant van Blankenberge | Oorlogskroniek | September 1915
Blankenberge: 01/09/2015 - Auteur: Pieter Deschoolmeester Oorlogskroniek | September 1915 ★ ★ ★ ★ ★ 3 september 1915

De Blankenbergse geneesheer Aimé Butaye doet bij het schepencollege aangifte van twee nieuwe 'typhusgevallen': Jozef Jurewits uit de Pekstraat en Adrienne Lipouter uit de Gasstraat (nu Stationsstraat).(1) Om het gevaar op besmetting tegen te gaan, werden typhuspatiënten onmiddellijk geïsoleerd. Hun huizen werden verzegeld en vervolgens door de gemeentelijke ontsmettingsdienst volledig gereinigd en ontsmet.


[SAB, collegenotulen van 3 september 1915.]

In dezelfde zitting wordt het schepencollege op de hoogte gebracht van de vaststelling van mond- en klauwzeer bij het vee van de Blankenbergse landbouwer August Moeyaert. De lokale politie kreeg de opdracht om maatregelen te nemen om te voorkomen dat deze uiterst besmettelijke veeziekte zich verder zou verspreiden.(2)

★ ★ ★ ★ ★ 11 september 1915

Het Blankenbergse schepencollege neemt akte van een brief van Edmond Ergo, hoofd van het waterkasteel, waarin deze zijn beklag doet over de 'werkloozen die hem zijn toevertrouwd voor het reinigen van de zandfilters van het waterkasteel'. Volgens hem zouden ze 'weinig of geen werk verrichten'. Vandaar dat schepen Vernieuwe voorstelde om hen te verplichten 'elken dag een zeker getal kubieken meters grond te doen verwerken'.(3)

★ ★ ★ ★ ★ 14 september 1915

Het 'Beherend Bureel' van de Rijksmiddelbareschool in de Onderwijsstraat beslist om tijdelijk kosteloos onderwijs aan te bieden aangezien de ouders van de leerlingen zich ten gevolge van de oorlogsomstandigheden bijna allemaal 'in een zeer berooiden toestand' bevonden. Bovendien was de kwaliteit van het onderwijs dermate slecht geweest bij gebrek aan leerkrachten. Slechts 1 van de 5 leerkrachten gaf er nog les waardoor de leergangen zich noodgedwongen beperkten tot drie hoofdvakken. Door de 'moeilijkheid van werken in het gevechtsgebied' had daarenboven slechts 'de kleine helft der schoolbevolking' de lessen kunnen volgen.(4)[De Rijksmiddelbareschool omstreeks 1900. Verzameling Kennes – Van Asbroeck.]
★ ★ ★ ★ ★ 22 september 1915

Het werklozencomiteit van Blankenberge laat aan het schepencollege weten dat deze aan de lokale werklozen hulpgeld heeft uitbetaald voor een totaalbedrag van 8.177,15 Frank en vraagt om deze som 'zo spoedig mogelijk uit te keeren'.(5)

★ ★ ★ ★ ★ 25 september 1915

Arthur Verlynde, hoofdonderwijzer van de Blankenbergse Sint-Pietersschool, noteert in zijn dagboek: 'Eerste beschieting van Blankenberge van uit zee'. Om 6 uur in de ochtend hadden Britse oorlogsschepen het vuur geopend op Zeebrugge. Bij deze beschieting waren enkele granaten gevallen in de buurt van het station van Blankenberge waar ze drie huizen hadden vernield.(6)

Rond 6 uren 's morgens openen de Engelsche scheepskanonnen hun machinevuur op onze kust. De eerste obussen vallen op Zeebrugge. Niemand mag hier op straat. Doch rond 8 1/2 uren komen eenige zware granaten boven de stad schuifelen; daar vallen zij en ontploffen in de nabijheid der spoorwegstatie; waar zij drie woonhuizen vernietigen. Verder komen nog eenige dier ongewenschte bezoekers in het veld terecht, waar zij diepe trechters maken. Gelukkiglijk zijn er geene persoonlijke ongelukken te betreuren.

★ ★ ★ ★ ★ 29 september 1915

De Uitkerkse gemeenteraad keurt een reglement goed dat de verkoop, aankoop en opeising van graan voor de lokale bevolking regelde. De gemeenteraad moest wel zo'n reglement stemmen 'ten einde den dreigenden hongersnood te bestrijden of te voorkomen' aangezien 3/4de van alle inwoners uit burgers en werklieden bestond die 'niet in het bezit kunnen zijn, van eenen voorraad levensmiddelen'.(7)

In grote lijnen kwam dit reglement neer op het volgende:

Alle verkoop van graan in de gemeente was ten strengste verboden. Idem voor het vervoer ervan, tenzij 'naar den molen en terug voor het persoonlijk gebruik der landbouwers'. 'Alle uitvoer der gemeente naar andere gemeenten onder welken vorm ook, is streng verboden'.

De landbouwers moesten graan voorzien voor circa 1500 inwoners die recht hadden op 'de hoeveelheid van 120 grammen graan per dag per hoofd'.

'Bij niet navolging van dit bevel zal de in gebreke blijvende landbouwer bij de bevoegde Overheid aangeklaagd worden' en riskeerde de overtreder een geldstraf van 125 frank 'waarvan 25 frank zal geschonken worden aan den aanklager'.

★ ★ ★ ★ ★ (1)SAB, collegenotulen van 3 september 1915
(2)Idem
(3)Idem, 11 september 1915
(4)Eli Bilé, De Rijksmiddenschool te Blankenberge 1883-1983, een eeuw schoolgeschiedenis, Kring van Oud-leerlingen en Vrienden van de R.M.S., Blankenberge, 1983, p.p. 84-85
(5)SAB, collegenotulen van 22 september 1915
(6)Uit het dagboek van Arthur Verlynde van 25 september 1915 in Robert Boterberge, Blankenberge in en om de Eerste Wereldoorlog, Kring voor heemkunde dokter Van Damme, Blankenberge, p.p. 121-122
(7)SAB, Uitkerke, gemeenteraadsnotulen van 29 september 1915

Voor meer info of vragen rond de 'Oorlogskroniek' kunt u contact opnemen met de stadsarchivaris Pieter Deschoolmeester via e-mail archief@blankenberge.be of op het telefoonnummer ☎ +32 (0)50 63 64 25.
Neem ook een kijkje op: www.blankenberge.be/degrooteoorlog

© www.krantvanblankenberge.be