Krant van Blankenberge | Oorlogskroniek | Februari 1916
Blankenberge: 01/02/2016 - Auteur: Pieter Deschoolmeester Oorlogskroniek | Februari 1916 ★ ★ ★ ★ ★ 4 februari 1916

Het gemeentesecretariaat laat weten dat deze geen 'papier, rubans voor schrijfmachine en inkt' meer had waardoor 'alle bestuurlijke werk' dreigde stil te vallen. Aangezien de 2 papierhandelaars van de gemeente niks meer konden leveren doordat hun voorraad uitgeput was, vroeg het secretariaat aan de gemeenteontvanger 'baar geld om het noodige te brugge te kunnen aankoopen'.(1) Tijdens de bezetting was de lokale economie nagenoeg volledig stilgevallen ten gevolge van de schaarste aan grondstoffen, de gebrekkige bevoorrading en het tekort aan contante betaalmiddelen.

★ ★ ★ ★ ★ 5 februari 1916

De Blankenbergse gemeentesecretaris Wauters deelt mee dat het gemeentebestuur aan de Duitse soldaat en vuurtorenwachter Doll een horloge zal schenken. Deze Duitse soldaat had namelijk op de verjaardag van de Duitse Keizer Willem II (27 januari) de Blankenbergenaar Leo Joseph Waeghe uit de Pekstraat van de verdrinkingsdood gered toen deze in de haven was gevallen. 'Daar zijn uurwerk bij de redding bedorven werd' en omdat soldaat Doll 'de visschers zeer behulpzaam is', besliste het schepencollege om hem ‘eene zakhorloge met inschrift’ te schenken.(2)

★ ★ ★ ★ ★ 7 februari 1916

Joseph Couwyzer, woonachtig in de Gasstraat 56, loopt verwondingen op 'ten gevolge van mishandelingen toegebracht door Duitsche soldaten'. Bij dit incident nemen de Duitsers ook zijn kleren af. Na deze 'mishandelingen' werd hij arbeidsongeschikt verklaard waardoor het maandelijkse inkomen van het gezin Couwyzer met 60 % verminderde. Joseph Couwyzer overleed vroegtijdig op 7 oktober 1923. In 1925 werd zijn weduwe, Philomena Decorte, door de Rechtbank voor Oorlogsschade vergoed.(3)

★ ★ ★ ★ ★ 8 februari 1916

De Stadtkommandant verneemt dat er een dood paard ligt in het slachthuis. In het belang van de volksgezondheid moest dit kadaver zo snel mogelijk verwijderd worden. Door de oorlog was de bevolking namelijk fel verzwakt en bijgevolg uiterst vatbaar voor ziektes. Tijdens de bezetting had de Duitse overheid het gemeentelijke slachthuis ingericht als paardenstal om er Duitse cavaleriepaarden in te stallen.(4)[SAB, uitgaande briefwisseling van 8 februari 1916.]

★ ★ ★ ★ ★ 9 februari 1916

Het Uitkerkse gemeentebestuur beslist om een lening van 12.000 frank aan te gaan om de 'oorlogsuitgaven ten gevolge der talrijke opvorderingen der Duitsche troepenbezetting' te kunnen betalen. Het Uitkerkse gemeentebestuur kampte namelijk met een serieus geldtekort, temeer omdat deze 'tot eene geldboete van 7.000 frank onlangs is bestraft geweest wegens te laattijdige leveringen ten behoeve van het Duitsche leger'. Aangezien het Gemeentekrediet niet in staat was om deze lening voor te schieten, stelde het gemeentebestuur voor om geld te lenen bij 'verscheidene der welstellende ingezetenen der gemeente' waaronder burgemeester Karel Huys, de schepenen Frans Strubbe en August Fevery en de Uitkerkse gemeentesecretaris Cyriel Maenhout.(5)


[SAB, Uitkerke, gemeenteraadsnotulen van 9 februari 1916.][De landbouwer Karel Huys was tijdens WO I burgemeester van Uitkerke. SAB, KP1952.]
★ ★ ★ ★ ★ 12 februari 1916

Het Blankenbergse schepencollege geeft toestemming aan het lokale Hulpcomiteit Vanoute om in de 'verscheidene openbare huizen van de stad' geldbussen of 'tirelires' te plaatsen 'waarvan de opbrengst bestemd is voor de behoeftige ouderlingen'.(6)

★ ★ ★ ★ ★ 15 februari 1916

Op bevel van de Kommandantur is het verboden 'eenig land in 1916 braak te laten liggen'. Om het schrijnende voedseltekort in te dijken, moest elk lapje beschikbare grond voorbehouden worden voor de teelt van voedingsgewassen. Bij een eventueel tekort aan mankrachten konden 'handen voor den arbeid desnoods aan de Kommandantur aangevraagd worden'.(7)

★ ★ ★ ★ ★ 28 februari 1916

Het Blankenbergse schepencollege meldt aan de Stadtkommandant dat de voorraad aardappelen volledig opgebruikt is. Zelfs de kleinere voorraad die bestemd was voor de armen, was totaal uitgeput. Om alle inwoners de komende 6 maanden van dit voedzame gewas te kunnen voorzien, schatte het gemeentebestuur dat er 275 ton aardappelen ('plantgoed niet medegerekend') nodig was.(8)

★ ★ ★ ★ ★ (1)SAB, uitgaande briefwisseling van 4 februari 1916
(2)SAB, collegenotulen van 5 februari 1916
(3)Rijksarchief Brugge, Rechtbank voor Oorlogsschade, algemene rol nr. 11.967
(4)SAB, uitgaande briefwisseling van 8 februari 1916
(5)SAB, Uitkerke, gemeenteraadsnotulen van 9 februari 1916
(6)SAB, collegenotulen van 12 februari 1916
(7)SAB, collegenotulen van 19 februari 1916
(8)SAB, uitgaande briefwisseling van 29 februari 1916

Voor meer info of vragen rond de 'Oorlogskroniek' kunt u contact opnemen met de stadsarchivaris Pieter Deschoolmeester via e-mail archief@blankenberge.be of op het telefoonnummer ☎ +32 (0)50 63 64 25.
Neem ook een kijkje op: www.blankenberge.be/degrooteoorlog

© www.krantvanblankenberge.be