Krant van Blankenberge | Oorlogskroniek | Juni 1916
Blankenberge: 01/06/2016 - Auteur: Pieter Deschoolmeester Oorlogskroniek | Juni 1916 ★ ★ ★ ★ ★ 6 juni 1916

Het college van burgemeester en schepenen van Blankenberge stemt in met de vraag van de Samenwerkende Vennootschap Providentia om 'al de bakkers van stad uit te noodigen hun brood te kenmerken, 't zij met de beginletters van hun naam, 't zij met een ander teeken'.(1) Op deze manier kon de herkomst van het brood gemakkelijker getraceerd worden en kon men de kwaliteit ervan beter controleren. Sommige bakkers hadden namelijk brood verkocht dat gemaakt was van onzuiver meel. Dergelijk brood was van veel mindere kwaliteit en was vanzelfsprekend minder voedzaam. Daarnaast waren er enkele bakkers die blijkbaar zelf brood verkochten aan de armen zonder dat het lokale voedingscomiteit daarvan op de hoogte was. Dit verontrustte het voedingscomiteit dat speciaal was opgericht om de bedeling van voedingswaren onder de armen en behoeftigen te coördineren.(2)[Het Blankenbergse schepencollege verplicht alle lokale bakkers om hun brood te voorzien van een kenteken, SAB, uitgaande briefwisseling van 8 juni 1916.]

★ ★ ★ ★ ★ 7 juni 1916

De Stadtkommandant eist dat de 'Duitsche taal' zo veel mogelijk gebruikt zou worden in de gemeentelijke administratie. Het gemeentebestuur van Blankenberge beloofde om dit bevel in de mate van het mogelijke uit te voeren, maar merkte op dat het, net als de bevolking, het natuurlijk recht had om zich in beide landstalen uit te drukken.(3)

★ ★ ★ ★ ★ 14 juni 1916

De Stadtkommandant laat afkondigen dat de lokale cafés voortaan pas vanaf 11u30 in de voormiddag mogen openen.(4)[Onder andere door het opleggen van sluitingsuren voor handels- en horecazaken kon de bezetter de lokale bevolking beter onder controle houden. SAB, Uitkerke, verordeningen, 14 juni 1916.]

★ ★ ★ ★ ★ 16 juni 1916

Op vraag van de Kommandantur begint de Blankenbergse politiecommissaris met het aanleggen van een register van alle 'vrouwen die zich alhier aan ontucht overleverden'. In dit register moest de politiecommissaris zo veel mogelijk informatie verzamelen 'betreffende deze soort personen'.(5) Als garnizoensstad kende Blankenberge toen een groot aantal meisjes van plezier die verstrooiing moesten brengen voor de alhier ingekwartierde Duitse soldaten. Een logisch gevolg van deze bloeiende prostitutie was de verspreiding van geslachtsziekten onder de soldaten. Vandaar dat de Stadtkommandant beslist had om de prostituees elke zaterdagmiddag om 15 uur aan een grondig medisch onderzoek te onderwerpen. Dit onderzoek vond plaats in de Onderwijssstraat nr. 6 en werd uitgevoerd door een vroedvrouw.(6) Haar loon bedroeg '3 mark voor elke onderzoekszitting (…) en 50 pfenning voor elke kopwassching der met ongedierte betrapte zulke vrouwen'.(7)[Mevrouw Masson – De Busschere werd op 14 juni 1916 door het schepencollege aangesteld om de prostituees aan een grondig medisch onderzoek te onderwerpen. SAB, collegenotulen van 14 juni 1916.]

Bij gebrek aan een 'gesticht voor geslachtszieke vrouwen' in Blankenberge, werden besmette prostituees telkens naar het 'Bedelaarsgesticht' in Brugge gebracht waar ze de nodige medische zorgen kregen om te kunnen herstellen van hun geslachtsziekte. Van zodra ze genezen waren, mochten deze prostituees terugkeren naar Blankenberge om hun 'werkzaamheden' verder te zetten. De Stadtkommandant verplichtte het Blankenbergse gemeentebestuur om de verblijfskosten van deze patiënten te betalen. Het merendeel van deze meisjes van plezier was in Blankenberge gedomicilieerd. Toch waren er 'velen onder hen die hunne wettige verblijfplaats in Blankenberge niet hebben'. Het Blankenbergse gemeentebestuur moest evenwel ook opdraaien voor de verblijfs- en verzorgingskosten van deze prostituees. Uiteraard was dit dik tegen de zin van het schepencollege dat liever had dat deze meisjes na hun verblijf in het Bedelaarsgesticht direct 'naar hunne woonplaats teruggestuurd werden'.(8)

★ ★ ★ ★ ★ 19 juni 1916

De heer Capiau, uitbater van het Hotel des Flandres op het stationsplein, vraagt aan het schepencollege 'tot wie hij zich wenden moet om vergoed te worden voor de schade die hij geleden heeft, tengevolge van de bezetting van zijn hotel door de Duitsche troepen'.(9) Het schepencollege antwoordde hem dat deze kosten moeten vergoed worden door 'den Staat', maar dat de gemeenten de 'noodige gelden' wel kunnen voorschieten. Probleem evenwel was dat de financiële toestand van de gemeente op dat moment veel te 'bedenkelijk' was 'om aan de belanghebbende op dat punt eenige voldoening te kunnen geven'. Daarenboven was er ook geen 'ernstige wettelijke basis' om deze vergoeding te berekenen. Bijgevolg kon aan deze zaak 'enkel na den oorlog eene oplossing gegeven worden', aldus het schepencollege.(10)

★ ★ ★ ★ ★
21 juni 1916

De Uitkerkenaar Victor Hautekiet, soldaat bij het 14de linieregiment, sterft één maand voor zijn 23ste verjaardag in Wulveringem (nabij Veurne) aan het IJzerfront. Zijn naam staat gebeiteld in het monument voor de gesneuvelden aan de Sint-Amanduskerk van Uitkerke.(11)[Foto van Victor Hautekiet op een herdenkingsaffiche voor de in WOI gesneuvelde Uitkerkenaars. Stadsarchief-De Benne, inventarisnummer 32758.]
★ ★ ★ ★ ★ 25 juni 1916

Bijna drie maanden na zijn vorige liefdadigheidsactie, richt de heer Van Oute van het gelijknamige hulpcomiteit opnieuw een liefdadigheidsfeest in.(12) Met een opbrengst van 488,77 frank werd er zo'n 100 frank minder ingezameld dan op het vorige liefdadigheidsfeest van 2 april.(13) Het hulpkomiteit Vanoute (sic) was sinds oktober 1915 actief. De stichter ervan was de Luikse 'volksvriend' en zanger Van Oute, die voor de oorlog tijdens de zomermaanden geregeld in Blankenberge optrad. Samen met mevrouw Vallée en de heer De Coster vormde hij het 'werkend comiteit' van deze liefdadigheidskring waartoe ook 'eenige andere menschlievende ingezetenen behooren'. De opbrengst van de liefdadigheidsacties ging naar de 'behoeftige zieke ouderlingen en kinderen der stad' of werd gebruikt 'tot het verzenden van pakjes aan de behoeftige Blankenbergsche krijgslieden, gevangen in Duitschland'.(14)

★ ★ ★ ★ ★ (1)SAB, collegenotulen van 6 juni 1916
(2)SAB, uitgaande briefwisseling van 8 juni 1916
(3)Idem, 16 juni 1916
(4)SAB, Uitkerke, verordeningen, 14 juni 1916
(5)SAB, uitgaande briefwisseling van 16 juni 1916
(6)SAB, collegenotulen van 14 juni 1916
(7)Idem, 23 juni 1916
(8)SAB, uitgaande briefwisseling van 16 juni 1916
(9)SAB, collegenotulen van 23 juni 1916
(10)SAB, uitgaande briefwisseling van 26 juni 1916
(11)SAB, Uitkerke, akten van de burgerlijke stand, 1916, overlijdensakte nr. 19bis
(12)SAB, collegenotulen van 28 juni 1916
(13)Idem, 17 april 1916
(14)Het volk: christen werkmansblad van 15 maart 1916

Voor meer info of vragen rond de 'Oorlogskroniek' kunt u contact opnemen met de stadsarchivaris Pieter Deschoolmeester via e-mail archief@blankenberge.be of op het telefoonnummer ☎ +32 (0)50 63 64 25.
Neem ook een kijkje op: www.blankenberge.be/degrooteoorlog

© www.krantvanblankenberge.be