Krant van Blankenberge | Oorlogskroniek | Mei 1916
Blankenberge: 01/05/2016 - Auteur: Pieter Deschoolmeester Oorlogskroniek | Mei 1916 ★ ★ ★ ★ ★ 1 mei 1916

De bedienden van het gemeentesecretariaat van Blankenberge vragen aan het schepencollege om 'ter gelegenheid van de invoering van den zomertijd door de Duitsche overheid, den zomerdienst voor de bureelen in voege te brengen van 9 uur voormiddag tot 2 uur nanoen, te rekenen met morgen'. Het schepencollege beslist evenwel om dit verzoek niet in te willigen gezien de 'huidige omstandigheden'.(1) De praktische toepassing van het zomeruur dateert uit de Eerste Wereldoorlog. Het werd op 30 april 1916 voor het eerst ingevoerd in het Duitse Keizerrijk en gold ook in de bezette gebieden, waaronder ons land. De eerste zomertijd liep van 30 april tot 1 oktober 1916.

★ ★ ★ ★ ★ 3 mei 1916

Het college van burgemeester en schepenen van Blankenberge vraagt de onderwijzers van de lokale gemeentescholen om er extra op toe te zien dat de kinderen die zich 'ter school aanbieden (...) behoorlijk gewasschen of gereinigd zijn'. In het algemeen belang moest namelijk vermeden worden dat deze kinderen 'de uitbarsting en voortzetting van ziekten' zouden bespoedigen.(2)[Het schepencollege meent dat de 'nalatige huismoeders (...) met een weinig goeden wil' hun kinderen 'beter zouden kunnen verzorgen', SAB, uitgaande briefwisseling van 3 mei 1916.]

Het Blankenbergse schepencollege laat aan de gemeentesvleeskeurder Schreurs weten dat er 'onlangs in onze stad vleesch geslacht (is) dat niet alleenlijk onbruikbaar was, maar tevens gevaar voor de gezondheid opleverde'.(3) In een gelijkaardige brief aan de politiecommissaris schrijft het schepencollege dat er 'zelfs bedorven vleesch ten behoeve der bevolking werd te koop gesteld!'. De politiecommissaris kreeg de opdracht om 'meer als vroeger' streng toe te zien op 'het binnenbrengen, uitstallen en verkoopen van ingebracht geslacht vleesch'.(4)

In dezelfde zitting beslist het schepencollege om geen gevolg te geven aan de vraag van Louis Vandepitte uit Uitkerke om zijn twee kinderen in de Blankenbergse gemeenteschool te laten inschrijven.(5) Sinds 1 oktober 1915 werden er namelijk geen kinderen meer van andere gemeenten in de Blankenbergse gemeentescholen aanvaard wegens het tekort aan schoolbanken en leerkrachten.

★ ★ ★ ★ ★ 4 mei 1916

Karel Decq en Eugenia Asseloos verliezen hun ongehuwde zoon Diederyk Juliaan-Victor Decq. Hij was soldaat bij het 8ste linieregiment en stierf 'voor Belgiƫ te Hoogstaede den vierden mei 1916'. Hij was net 18 jaar geworden.(6)[De Blankenbergse soldaat Diederyk Juliaan-Victor Decq sneuvelde op 4 mei 1916 in Hoogstade (nabij Alveringem). Kunstpatrimonium Blankenberge, KP1778]

★ ★ ★ ★ ★ 13 tot 19 mei 1916

In de week van 13 tot 19 mei 1916 wordt voor een totaalbedrag van 980 frank aan hulpgeld uitbetaald aan 180 Blankenbergse gezinnen van wie de kostwinner (echtgenoot of de nog inwonende zoon) zich aan het front of in een krijgsgevangenkamp bevond. De wekelijkse uitbetaling van het hulpgeld voor de 'families der onder de wapens geroepene soldaten' werd gecoƶrdineerd en in goede banen geleid door het lokale hulpcomiteit. Gezinnen waarvan de nog inwonende ongehuwde zoon onder de wapens geroepen was, kregen een wekelijkse uitkering van 3,50 frank. Kinderloze soldatenvrouwen hadden recht op 5,25 frank onderhoudsgeld per week. Soldatenvrouwen met 1 kind kregen 7 frank. Wie 2 kinderen had, ontving 8,25 frank. Grotere gezinnen van 3, 4 of zelfs 7 kinderen kregen respectievelijk 10,50; 12,25 of 17,50 frank per week.(7)[Een fragment uit staat nr. 59 m.b.t. de toekenning van hulpgeld aan soldatenvrouwen en -moeders. SAB, geen inventarisnummer.]

★ ★ ★ ★ ★ 24 mei 1916

De Duitse bezetter vraagt het gemeentebestuur van Blankenberge nogmaals om de scholen te verplichten de 'nieuwe zomertijd (...) in te voeren'. Op bevel van de bezetter moesten alle Blankenbergse scholen op hetzelfde moment hun schoolpoorten openen en sluiten. De lessen gingen door van 9 uur tot 12 uur en van 14 uur tot 16 uur.(8)

★ ★ ★ ★ ★ 27 mei 1916

Stadtkommandant Ostermann laat afkondigen dat de Kommandantur 'militaire zoekkommandos' zal inzetten om vast te stellen of de handelaars, boeren en winkeliers geen voorraden graan en aardappelen verborgen hielden. Ontdekte geheime voorraden zouden in beslag genomen worden. Wie graan verborgen hield, kon zich aan zware straffen verwachten. Ostermann rekende op de medewerking van 'verklikkers' om deze 'illegale' voorraden op te sporen en loofde een premie uit aan al wie 'de kommandantur verdokene aardappelvoorraden' kon aanwijzen. Die premie bedroeg '5% voor eene weerde tot 300 mark en 2% voor eene weerde van meer dan 300 mark'. Wie zijn geheime voorraad vrijwillig te koop aanbood, zou evenwel niet bestraft worden.(9)[Een fragment uit een verordening m.b.t. de opsporing van geheime graan- en aardappelvoorraden. SAB, Uitkerke, doos 234, verordeningen, 27 mei 1916.]

★ ★ ★ ★ ★ (1)SAB, collegenotulen van 1 mei 1916
(2)SAB, uitgaande briefwisseling van 3 mei 1916
(3)SAB, uitgaande briefwisseling van 3 mei 1916
(4)Idem
(5)SAB, collegenotulen van 3 mei 1916
(6)SAB, overlijdensakten van de burgerlijke stand van Blankenberge (1916, nr. 34bis).
(7)SAB, Staten van hulpgeld aan noodlijdenden van hunne steun beroofd door den oorlog wonende te Blankenberge (1915-1917), Staat nr. 59, 13-19 mei 1916
(8)SAB, uitgaande briefwisseling van 24 mei 1916
(9)SAB, Uitkerke, doos 234, verordeningen, 27 mei 1916

Voor meer info of vragen rond de 'Oorlogskroniek' kunt u contact opnemen met de stadsarchivaris Pieter Deschoolmeester via e-mail archief@blankenberge.be of op het telefoonnummer ☎ +32 (0)50 63 64 25.
Neem ook een kijkje op: www.blankenberge.be/degrooteoorlog

© www.krantvanblankenberge.be