Krant van Blankenberge | Oorlogskroniek | Februari 1917
Blankenberge: 01/02/2017 - Auteur: Pieter Deschoolmeester Oorlogskroniek | Februari 1917 ★ ★ ★ ★ ★ 5 en 6 februari 1917

De Duitse bezetter beveelt 'aanstonds de stadsmeisjesschool te doen ontruimen'.(1) Tijdens WO I werden de lokale scholen, waaronder de gemeentelijke meisjesschool die gevestigd was in de Molenstraat, om de haverklap opgeëist voor de inkwartiering van Duitse troepen. Om de continuïteit van de lessen enigszins te verzekeren, gingen deze vaak door in geïmproviseerde klaslokalen die men inrichtte in particuliere woningen of hotels.

Op 5 februari neemt het Blankenbergse schepencollege akte van een brief van de Samenwerkende Vennootschap Providentia waarin stond dat de Duitse overheid 'eene hoeveelheid van 12.550 kilos aardappelen', bedoeld voor de 'bevoorrading der bevolking', uit het magazijn van Providentia in beslag genomen had.(2)

★ ★ ★ ★ ★ 10 februari 1917

Het Blankenbergse schepencollege laat aan de Stadtkommandant weten dat de 'hoeveelheid kolen van 200 kgr. per week voor de verwarming van de bureelen van het stadhuis' allerminst volstaat. Bovendien waren er geen kolen over om het politiebureau en de stadsgebouwen te verwarmen. Aangezien het 'in deze dagen van groote koude (...) niet mogelijk is in niet verwarmde lokalen werkzaam te zijn en zelfs de lokalen van het stadhuis op eene behoorlijke wijze te verwarmen' smeekte het schepencollege om de toegewezen hoeveelheid kolen te verhogen en voortaan ook in de stadsgebouwen en het politiekantoor kolen af te leveren.(3)

★ ★ ★ ★ ★ 15 februari 1917

Uiterlijk tegen vandaag moeten de Uitkerkse boeren hun volledige oogstvoorraad, met uitzondering van de hoeveelheden toegestaan voor eigen gebruik en de 'nog noodige zaad- en plantgoeden', aan het oogstcomiteit afgeleverd hebben.(4)

★ ★ ★ ★ ★ 19 februari 1917

De Duitse bezetter verplicht om nu al maatregelen te nemen om de 'voortzetting van besmettelijke ziekten door vliegen' tegen te gaan aangezien de Duitse garnizoenarts in het 'warme jaargetijde' opnieuw een vliegenplaag verwachtte. In de eerste plaats moesten alle 'vliegenbroeinesten' stelselmatig vernield worden. Openliggende mesthopen in de nabijheid van woningen dienden 'zoo dikwijls mogelijk' afgevoerd te worden naar de verder gelegen akkers en velden of op zijn minst dagelijks met 'chlorure' (chloorkalk) bestrooid te worden. Vuilnis en afval, waaronder voornamelijk etensresten, hoorden thuis in 'gesloten vergaarbakken', beschut tegen 'vliegentoegang'. Verder verplichtte de bezetter ook maatregelen te treffen ter bestrijding van de 'steekmuggen'. Men moest de 'voor de muggen als broeiplaatsen geschikte verzamelingen', waaronder 'stilstaande wateren in de nabijheid der woningen, zoals waterputten, kolken, plassen, moerassige waterloopen, beken, waterplaatsen in hovingen, tonnen voor regenwater, enz.' zo goed mogelijk afdekken of, indien nodig, onschadelijk maken door deze te overgieten met het ontsmettingsmiddel 'saprol'.(5)

★ ★ ★ ★ ★ 21 februari 1917

De Stadtkommandant laat naar aanleiding van een sterfgeval door mosselvergiftiging afkondigen dat het voortaan ten strengste verboden is om mosselen te trekken 'van den havenmuur, sluizen, alsook het gansche havengebied en getijbekken daar deze wateren door de onderaardsche afwateringstoevoer vergiftend (sic) zijn'. Om hun karige rantsoen enigszins aan te vullen, mochten de hongerige Uitkerkenaars en Blankenbergenaars wel nog mosselen trekken op de pier, de golfbrekers en de staketsels.(6)[De Duitse bezetter verbiedt het trekken van mosselen in de havenbuurt. SAB.]

Het Blankenbergse gemeentebestuur krijgt op 21 februari het bevel om 'alle Fransche opschriften, die zich op vele huizen bevinden en die door het vochtige weder terug tevoorschijn zijn gekomen te overschilderen en aanhoudend onzichtbaar (te) maken'.(7) Op geen enkel onbewoond of openbaar gebouw mochten er zich nog Franstalige opschriften bevinden. Stadsbouwmeester Felix Cosman werd aangesteld om dit bevel uit te voeren. Door het Frans uit het straatbeeld te verbannen, hoopte de Duitse bezetter sympathie te winnen van de Vlaamse 'Aktivisten' die ijverden voor een onafhankelijke Vlaamse staat onder Duitse supervisie.

★ ★ ★ ★ ★ 24 februari 1917

De gemeente Uitkerke moet 70.000 kilo aardappelen leveren aan de Duitse overheid. Aangezien de geconfisqueerde aardappeloogst volledig op was, moest elke inwoner 35 kilo van zijn of haar persoonlijke aardappelrantsoen aan het voedingsmagazijn afstaan. Ook in het meel- of broodrantsoen werd er duchtig gesnoeid. Het rantsoen werd met 1/4de verminderd. Elke inwoner had nog recht op 7,5 kg graan per maand en 225 gram meel of 300 gram brood per dag.(8)

★ ★ ★ ★ ★ 26 februari 1917

Op bevel van de Ortskommandant moet het Uitkerkse gemeentebestuur opgeven hoe veel 'männlichen und weiblichen Personen' er in de landbouwgemeente gedomicilieerd waren. Op 28 februari 1917 telde Uitkerke 1950 inwoners: 953 mannen en 997 vrouwen.(19) De gemeente Blankenberge had haar inwonersaantal al op 3 februari 1917 aan de Stadtkommandant moeten doorgeven, namelijk 5696 inwoners.(10)[Stadtkommandant Muller informeert naar het inwonersaantal van Uitkerke. SAB.]

★ ★ ★ ★ ★ 27 februari 1917

Alle mannen tussen 15 en 40 jaar oud moeten zich om 15 uur 'ten gemeentehuize komen aanbieden' voor de zogenaamde kontroolvergadering. Deze verplichte samenkomsten werden geregeld door de bezetter georganiseerd om te controleren of er niemand uit de gemeente was weggevlucht.(11)[Foto uit 1917 van een Kontroolvergadering op de binnenkoer van de Rijksmiddelbareschool in de Onderwijsstraat, waar ook het gemeentehuis van Blankenberge was ondergebracht. BDIC, Fonds des albums Valois – Belgique, nr. 72385]

★ ★ ★ ★ ★ 28 februari 1917

De Uitkerkse gemeenteraad stemt (opnieuw) in met het aangaan van een lening van 14.000 frank bij het Gemeentekrediet om diverse noodzakelijke uitgaven te kunnen bekostigen.(12)[Het Uitkerkse gemeentebestuur gaat op 28 februari 1917 opnieuw een lening aan bij het Gemeentekrediet. SAB.]

★ ★ ★ ★ ★ (1) SAB, collegenotulen van 5 en 6 februari 1917
(2) SAB, idem
(3) SAB, uitgaande briefwisseling van 10 februari 1917
(4) SAB, Uitkerke, doos 234, verordeningen van 11 februari 1917
(5) Idem, verordeningen van 9 of 19 februari 1917
(6) Idem, verordeningen van 21 februari 1917
(7) SAB, uitgaande briefwisseling van 21 februari 1917
(8) SAB, Uitkerke, doos 234, verordeningen van 24 februari 1917
(9) SAB, idem, verordeningen van 26 februari 1917
(10) SAB, uitgaande briefwisseling van 3 februari 1917
(11) SAB, Uitkerke, doos 234, verordeningen van 24 februari 1917
(12) SAB, Uitkerke, gemeenteraadsnotulen van 28 februari 1917

Voor meer info of vragen rond de 'Oorlogskroniek' kunt u contact opnemen met de stadsarchivaris Pieter Deschoolmeester via e-mail archief@blankenberge.be of op het telefoonnummer ☎ +32 (0)50 63 64 25.
Neem ook een kijkje op: www.blankenberge.be/degrooteoorlog

© www.krantvanblankenberge.be