Krant van Blankenberge | Oorlogskroniek | Juli 1917
Blankenberge: 01/07/2017 - Auteur: Pieter Deschoolmeester Oorlogskroniek | Juli 1917 ★ ★ ★ ★ ★ Juli 1917

De Uitkerkse pastoor Leander Verplaetsen schrijft in zijn Liber Memorialis:(1)

'Veel mannen, jongelingen moeten voor de Duitsche gaan werken naar Zeebrugge (aan den muer), naar Oostende, Breedene, naar Oudenburgh, Jabbeke en omstreken – doch worden goed betaald (...). Ongelukkiglijk moeten ook vrouwen en jonge dochters in dienst gaan en alle slach van werkingen verrichten.'

★ ★ ★ ★ ★ 3 juli 1917

Gemeentearbeider Joseph Mylle krijgt het bevel om het stoffelijk overschot van 'eines unbekanten Matrozen' op het Blankenbergse kerkhof te begraven. Dit levenloze lichaam was enkele dagen voordien op het strand nabij de batterij Herta, gelegen in de duinen aan de westkant van de havengeul, aangespoeld.(2)

★ ★ ★ ★ ★ 6 juli 1917

Het Blankenbergse gemeentebestuur laat de samenwerkende vennootschap Providentia weten dat het boterrantsoen door de bezetter vastgesteld is op 15 gr. per persoon per week.(3)

★ ★ ★ ★ ★ 9 juli 1917

De Stadtkommandant gelast de Uitkerkse veldwachter Claus om de koeien van 2 lokale boeren 'zonder uitstel' uit hun weide te laten verwijderen. Wellicht hadden de eigenaars van deze runderen de door de Duitsers opgelegde begrazingsquota niet nageleefd. Als deze koeien er ’s anderendaags nog zouden staan, mocht iedere Uitkerkse boer zich aan een fikse geldboete verwachten!(4)[De weide waarin het vee van de Uitkerkse landbouwers Polydoor Tanghe en August Vandenberghe graasde, moest op bevel van de bezetter onmiddellijk ontruimd worden. SAB.]
★ ★ ★ ★ ★ 11 juli 1917

Openbare besturen moesten hun stempels 'met franschen tekst' op bevel van de bezetter zo snel mogelijk 'buiten gebruik' stellen en ten laatste tegen 15 juli 1917 indienen bij de voorzitter van de Zivilverwaltung West-Vlaanderen (Burgerlijk Bestuur van de Provincie West-Vlaanderen). Deze stempels dienden vervangen te worden door Nederlandstalige stempels in koper. Het Blankenbergse gemeentebestuur kreeg de raad om nieuwe stempels te laten maken bij de Brugse kopergraveerder de heer Verstraete. Door de koperschaarste was hij immers nog de enige kopergraveerder in de streek 'die ze maken en leveren kon'. (5)

★ ★ ★ ★ ★ 12 juli 1917

Het gemeentebestuur van Blankenberge beslist om het geld dat de 'openbare vrouwen' of prostituees betaald hadden 'om niet door de Duitsche overheid opgeeischt te worden om te werken' in de stadskas op te nemen als buitengewone inkomst.(6)

Op bevel van het 'Generalkommando van het Marinekorps' moet de gemeente Blankenberge uiterlijk tegen 1 augustus 7000 kg hooi leveren aan de bezetter.(7)

★ ★ ★ ★ ★ 15 juli 1917

De gemeente Blankenberge moet van Stadtkommandant Letz 10 arbeiders leveren 'zum einrichten eines Pferdestalles' in het huis van de Uitkerkse aannemer Victor Dumon in de Brugse Steenweg 40.(8)

★ ★ ★ ★ ★ 16 juli 1917

In de Duitse kustverdedigingsstelling Kaiserin worden vandaag de 'neu angelieferten Splitterschilder' gemonteerd.(4) Deze 'Splitterschilder' of pantserplaten werden rond de stukken geschut gemonteerd om deze te beschermen tegen de impact van vijandelijke projectielen. Op 23 en 30 juli werd dit werk 'fortgesetzt'. De bouw van batterij Kaiserin, gelegen in het huidige natuurreservaat De Fonteintjes ten oosten van Blankenberge, ving aan in de eerste jaarhelft van 1915. De batterij telde 170 manschappen en 3 officieren en bestond uit 4 stukken zwaar geschut. De 6 meter lange loop van elk van deze kanonnen had een diameter van 15 cm.[Detailtekening van één van de stukken geschut van batterij Kaiserin. KLM, Moskou-archief, zonder nummer.]
★ ★ ★ ★ ★ 18 juli 1917

De Stadtkommandant vordert 6 arbeiders op om 's namiddags in het goederenstation een aantal wagons met 'Seegras' te lossen. Zeegras of helmgras werd gebruikt om matrassen en kussens op te vullen ter vervanging van schapenwol die massaal door de bezetter was opgeëist.(10)

★ ★ ★ ★ ★ 21 juli 1917

Marie-Elisabeth Notebaert schrijft in haar dagboek dat ze die dag 6 geallieerde vliegtuigen boven Blankenberge had gezien.(11)

★ ★ ★ ★ ★ 22 juli 1917

De ouders van drie veroordeelde jonge Blankenbergenaars mogen van de Stadtkommandant kleren en klompen bezorgen aan hun kinderen in de gevangenis. De gevangenis was ingericht op de bovenste verdieping van de Kommandantur in het Hotel de l'Océan. De politie kreeg de opdracht om die kleren 'aanstonds door de familie te doen leveren'.(12)[De 20-jarige Marcus Nestor en de 18-jarige Eugeen Schoot en Eugeen Simoens hadden een gevangenisstraf van 2 jaar opgelopen omdat ze de gemeentegrens hadden overschreden zonder reistoelating. SAB.]
★ ★ ★ ★ ★ 25 juli 1917

In het dagboek van Marie-Elisabeth Notebaert lezen we dat er in de vroege morgen tussen 4u en 09u30 voor de kust van Blankenberge een zeegevecht had plaatsgevonden. Volgens haar vlogen er diezelfde avond ook nog eens een 10-tal geallieerde vliegtuigen boven de badstad.(13)

★ ★ ★ ★ ★ 28 juli 1917

De Duitse Polizei-Unteroffizier Gustave Leimann laat het pand op de Zeedijk nr. 32 inrichten om er troepen in onder te brengen. Voor de inrichting van deze villa worden een elektricien, 2 schrijnwerkers, 4 gewone arbeiders, een loodgieter, een gaswerker en een glazenmaker opgevorderd. Daarnaast kregen 6 vrouwen het bevel om het pand schoon te maken.(14)

★ ★ ★ ★ ★ 30 juli 1917

Het gemeentebestuur van Blankenberge verzoekt de Stadtkommandant om de 'typhuskranken' vrij te stellen van betaling voor hun reispaspoort wanneer ze naar het lazaret van Oostende moeten overgebracht worden.(15)[Het gemeentebestuur van Blankenberge vraagt de aflevering van gratis reispaspoorten voor tyfuspatiënten en hun begeleiders. SAB]
★ ★ ★ ★ ★ (1) Uit het Liber Memorialis van Leander Verplaetsen van juli 1917 in Robert Boterberge, Blankenberge in en om de Eerste Wereldoorlog, Kring voor heemkunde dokter Van Damme, Blankenberge, p. 161-163
(2) SAB, 542, Register voor de Scheinen van den Opvorderingsdienst 1917, 2de register, p. 46
(3) SAB, uitgaande briefwisseling van 6 juli 1917
(4) SAB, Uitkerke, doos 234, verordeningen van 9 juli 1917
(5) SAB, uitgaande briefwisseling van 11 juli 1917
(6) SAB, collegenotulen van 12 juli 1917
(7) Idem
(8) SAB, 542, Register voor de Scheinen van den Opvorderingsdienst 1917, 2de register, p. 61
(9) Bundesarchiv Militärarchiv Freiburg, RM 120/v 290, Stand der Arbeiten in den Batterien des Artelleriekommmandeurs Ost. Vom 1 juli 1917 bis 31 /12/1917
(10) SAB, 542, Register voor de Scheinen van den Opvorderingsdienst 1917, 2de register, p. 63
(11) Dagboek van Elisabeth Notebaert, 11 mei 1917 – 13 juli 1919, Verzameling Demeyer – De Nys
(12) SAB, collegenotulen van 26 juli 1917
(13) Dagboek van Elisabeth Notebaert, 11 mei 1917 – 13 juli 1919, Verzameling Demeyer – De Nys
(14) SAB, 542, Register voor de Scheinen van den Opvorderingsdienst 1917, 2de register, p. 70
(15) SAB, uitgaande briefwisseling van 30 juli 1917

Voor meer info of vragen rond de 'Oorlogskroniek' kunt u contact opnemen met de stadsarchivaris Pieter Deschoolmeester via e-mail archief@blankenberge.be of op het telefoonnummer ☎ +32 (0)50 63 64 25.
Neem ook een kijkje op: www.blankenberge.be/degrooteoorlog

© www.krantvanblankenberge.be