Krant van Blankenberge | In de Kijker
Blankenberge: 01/11/2016 Patrick De Klerck ontvouwt z'n visie over Ruimtelijke Ordening Deel 1: De eco-golf Recent kwam er vanuit Natuurpunt Blankenberge ongenoegen op de plannen van de provincie en de stad Blankenberge rond de realisatie van een golfterrein met daaraan gekoppeld een woonproject. "De open ruimte waarover Blankenberge nu nog beschikt en waarin zich belangrijke natuurgebieden bevinden moeten optimaal behouden worden. Voor een badstad als Blankenberge is dit overigens heel belangrijk om haar eigenheid en aparte identiteit te kunnen vrijwaren. Jammer genoeg zijn er nog steeds mensen binnen het beleid die dit niet begrijpen. De fameuze plannen, waarmee men ons reeds gedurende een groot aantal jaren heeft voorgelogen dat er een prachtige eco-golfterrein zou komen, blijken nog maar eens een verborgen hoogbouw project te zijn van appartementsgebouwen", aldus John van Gompel conservator van de Uitkerkse Polder en de Fonteintjes.

Naar aanleiding van dit statement hadden we onlangs een uitgebreide babbel rond het thema Ruimtelijke Ordening met burgemeester Patrick De Klerck die bevoegd is voor dit domein. We vroegen hem onder meer een stand van zaken bij de lopende projecten, onder andere het 'Strategisch projectgebied De Sol', maar ook naar zijn eigen visie inzake de invulling van bepaalde ruimtes in onze stad.
Burgemeester Patrick De Klerck

Een woordje uitleg: Ruimtelijke Ordening is een proces waarbij met een groot aantal spelregels de leefruimte planmatig wordt benut en ingericht. Wetenschapsgebieden die hierbij een rol spelen zijn planologie, landschapsarchitectuur en stedenbouw. Belangrijk daarnaast zijn de aspecten milieu en economie. Hierbij wordt rekening gehouden met individuele en gemeenschappelijke belangen.

"Stedenbouwkundige voorschriften zijn in ons land voor het eerst in een wet gegoten in 1962, voordien waren er geen spelregels en kon men overal en op gelijk welke wijze bouwen", verduidelijkt burgemeester Patrick De Klerck. "De volgende stap was de opmaak van gewestplannen waarbij België werd ingedeeld in bestemmingszones: woonzone, industriezone, landbouwgebied, natuurgebied, woonuitbreidingsgebied, ... Nadien werden de gewestplannen verfijnd naar BPA's, Bijzondere Plannen van Aanleg. Dit was de situatie tot voor een paar jaar tot men het heeft omgevormd tot Ruimtelijke Uitvoeringsplannen op drie niveaus: gewestelijk (GRUP), provinciaal (PRUP) en stedelijk (RUP). Blankenberge is momenteel ingekleurd met nog een aantal oude BPA's, RUP's en een stuk gewestplan. Binnen die mogelijkheden kunnen we op stedelijk vlak iets doen."

Om maar meteen met de deur in huis te vallen vragen we naar de stand van zaken betreffende het 'Strategisch projectgebied De Sol' gelegen langs de oostzijde van Blankenberge waar men de intentie heeft om een stadspark te ontwikkelen met een nine holes golfterrein. Het dossier wordt getrokken door de provincie, de stad bepaald mee hoe de oppervlakte wordt ingevuld.

Burgemeester Patrick De Klerck: "We zitten nu in een fase dat het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan kan worden opgestart. Er is een Milieu Effectrapport opgemaakt die positief was. Weliswaar moeten er een aantal maatregelen genomen worden in functie van het milieu. Zo moeten er onder andere in de randen van de waterpartijen zwaluwen kunnen broeden, maar ook naar bemesting en afwatering van het golfterrein worden er een aantal eisen opgelegd."

(noot van de redactie: Om de ecologische golf te kunnen realiseren dient een deel van de site te worden voorbehouden voor projectontwikkeling.) Een haalbaarheidsstudie heeft aangetoond dat er in de eerste instantie moest gedacht worden aan 250 woongelegenheden, later werd dit opgetrokken naar 400.
Strategisch projectgebied De Sol

Burgemeester Patrick De Klerck: "Een golfterrein op zich is niet rendabel, sowieso moet er gedacht worden om ruimte te voorzien voor projectontwikkeling. De woongelegenheden zullen zich situeren langs de Koninklijke Baan. Over hoeveel woonentiteiten het precies gaat en hoe hoog er zal gebouwd worden ligt nog niet vast. De laatste gesprekken daarover moeten nog volgen met de provincie. Mogelijk komt er ook een hotel met een beperkt aantal kamers."

(noot van de redactie: De maximale bouwhoogte van het bouwveld bedraagt volgens het definitief plan-MER zeven bouwlagen met een mogelijkheid van architecturale accenten tot 35 meter. Tevens wordt de mogelijkheid voorzien om een hotel te kunnen oprichten geïntegreerd binnen het bouwvolume dat voorzien is voor wonen. Er wordt uitgegaan van een capaciteit van maximum 50 kamers.)

Volgens de plannen is de oppervlakte van het projectgebied De Sol in totaal 77,1 hectare groot. In deze cluster zit een stuk landbouwgebied, het Zeebos waar de jeugdbewegingen hun onderkomen hebben, en twee bestaande vakantiecentra, de 'Floreal' en de 'Duinse Polders'.

De overige ruimte zal worden ingevuld met toeristisch recreatieve voorzieningen en als woonontwikkelingsgebied. Het golfterrein zelf omvat volgens het definitief plan-MER 37 hectare. De golfaccommodatie krijgt een nine holes golf, een clubhuis, een driving range en een approach golf. Rondom en doorheen het golfterrein worden publiek toegankelijke wandelpaden aangelegd.

We vroegen aan burgemeester Patrick De Klerck of ook een kinderboerderij in dit geheel tot één van de mogelijkheden behoort. "In het kader van de recreatievoorschriften zou het eventueel kunnen, al weet ik niet precies waar je dit nog zou kunnen invullen. Mijn visie is echter dat een kinderboerderij een meerwaarde kan betekenen voor Blankenberge, maar dan wel op een plaats waar er bijvoorbeeld een bestaande boerderij uitdooft of wil diversifiëren, zoals sommigen reeds doen met een Bed en Breakfast. Dat lijkt mij het meeste aangewezen."

Het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor het 'Strategisch projectgebied De Sol' zal volgens burgemeester Patrick De Klerck hoogstwaarschijnlijk op tafel worden gelegd in de Provincieraad van de maand december 2016.

lees deel 2 © www.krantvanblankenberge.be