Krant van Blankenberge | Algemeen Nieuws
Blankenberge: 21/02/2016 Ruwe schetsen mobiliteitsplan bekendgemaakt De stad Blankenberge heeft de krachtlijnen uitgetekend voor een nieuw mobiliteitsplan. Doel is het huidig plan actualiseren in functie van een betere toegankelijkheid van onze badstad. Voor de concrete uitwerking ervan wordt beroep gedaan op het studiebureau van de West-Vlaamse Intercommunale.

Eén van de opmerkelijkste krachtlijnen in het nieuw mobiliteitsplan is de introductie van een dynamisch parkeergeleidingssysteem waarbij men het parkeer-zoekverkeer wil reduceren. Langs de verschillende invalswegen zal men borden plaatsen om het autoverkeer gerichter naar de parkings te loodsen. Een parkeersysteem met sensoren waarvan eerder sprake was komt er niet wegens financieel onhaalbaar. Strips aanbrengen bij het verkeersgeleidingssysteem om te registreren hoeveel auto's er zijn wordt wel voorzien. Er zal ook een inplantingsonderzoek worden uitgevoerd naar mogelijke locaties voor een ondergrondse parking met fietsenstalling. Plaatsen die naar voor worden geschoven zijn de Van Maerlantstraat, de omgeving van de Sint-Rochuskerk, de locatie ter hoogte van het huidig Noordzeebad, de Zeedijk en de Grote Markt. "Eens dat dit gerealiseerd is gaan we het huidig parkeeraanbod herbekijken", zegt burgemeester Patrick De Klerck. "Dan denk ik in de eerste plaats aan de havengebuurte waar de auto's het zicht op de jachthaven ontsieren. Maar voor alle duidelijkheid, dat zal pas gebeuren als er voldoende alternatieven zijn."

Ruwe schetsen mobiliteitsplan bekendgemaakt

In de studie van het mobiliteitsplan zal ook de toegang tot, en het parkeerregime in, het kernwinkelgebied worden opgenomen. "Dit zal gebeuren in overleg met alle betrokken actoren waarbij ook het advies van de Middenstandsraad voor ons van essentieel belang zal zijn", zegt burgemeester Patrick De Klerck.

Het kortparkeren, zoals nu reeds het geval is in de De Smet de Naeyerlaan, wordt verder uitgebreid. Men denkt daarbij aan de omgeving van de Sint-Rochuskerk, de Bibliotheek en ook aan het nieuw aan te leggen Leopold III-plein. Ook het bewonersparkeren wordt geëvalueerd. Dit zal gebeuren in twee fases. Op korte termijn worden de reeds bestaande zones bekeken. Op langere termijn, na de realisatie van een ondergrondse parking, zal het bewonersparkeren grondig worden aangepakt en daar waar nodig sterk worden uitgebreid.

In het nieuw mobiliteitsplan zal ruim aandacht worden besteed aan de zwakke weggebruikers. In een eerste fase zal het kernwinkelgebied zone 30 worden. In een latere fase zal wellicht de ganse zone ten noorden van de tramlijn worden ingevuld als zone 30. Voor het fietsverkeer zal men daar waar mogelijk aparte rijstroken voorzien en wellicht komen er extra voorsorteerstroken bij aan een aantal verkeerslichten. Daarnaast wil men op diverse plaatsen fietsdoorsteken en fietseilandjes creëren. Eens dat Wesstraat is heraanlegd zou deze in aanmerking komen als allereerste fietsstraat in onze stad.

Het mobiliteitsplan voorziet ook in het wegwerken van een aantal knelpunten in het kader van de verkeersveiligheid. Zo zal de eerste aflag naar Delhaize komende uit de richting Blankenberge verdwijnen. Het parkje wordt doorgetrokken naar het bestaand stuk groen waardoor het autoverkeer die naar rechts moet voortaan zal moeten doorrijden tot aan de verkeerslichten. In Uitkerke in de Kerkstraat wil men in samenspraak met het Agentschap Wegen & Verkeer een kwalitatieve groene welkomstdreef aanleggen. Dit gedeelte van de straat situeert zich bij het binnenrijden van onze stad ter hoogte van de verkeerslichten aan de Zeebruggelaan. Verder in het mobiliteitsplan wordt het traject de centrumbus geëvolueerd en het aantal overbodige verkeersborden gereduceerd, dit laatste in overleg met de politie.

We hebben gepoogd in het kort een samenvatting te brengen van enkele van de krachtlijnen die het stadsbestuur naar voor schuift in het kader van het nieuw mobiliteitsplan. Nu reeds in detail treden is echter nog te vroeg. De aandachtige lezer zal wellicht reeds begrepen hebben dat alles nog zeer vaag is. Het stadbestuur zit op 3 maart voor een eerste keer rond de tafel met WVI. "Het studiebureau krijgt anderhalf jaar de tijd om het plan uit te werken", zegt de burgemeester. "Dit neemt niet weg dat we parallel reeds een aantal zaken zullen uitvoeren daar waar mogelijk. Zo zal er op korte termijn een nieuwe aanbesteding worden uitgeschreven voor wat betreft 'parkeren in Blankenberge'. De komende maanden gaan we in de eerste instantie wijkbevragingen organiseren samen met de politie, preventie en de brandweer. We willen polsen wat er leeft bij de mensen rond de verschillende aspecten van mobiliteit."

© www.krantvanblankenberge.be