Krant van Blankenberge | Politiek
Blankenberge: 24/03/2017 CD&V lanceert ambitieus investeringsplan voor de binnenstad CD&V Blankenberge-Uitkerke heeft een kernplan klaar om de binnenstad nieuw leven in te blazen. De partij die nu in de oppositie zit hoopt dit te kunnen verwezenlijken met een investeringsplan van 3 miljoen euro over de volgende legislatuur.

De voorbije maanden heeft CD&V gewerkt aan een eigen kernplan voor de binnenstad. "Na een grondige analyse van de huidige maatregelen, waarvan we vaststellen dat ze hun doel missen, en na een ruime bevraging bij handelaars, rollen we een eigen investeringsplan uit", zegt CD&V-fractievoorzitter Sandy Buysschaert. "Het valt op dat de huidige beleidsploeg eerder opteert voor losse maatregelen ... de meerderheid mist de ambitie en de daadkracht om grondig werk te maken om tot een bloeiende binnenstad te komen. Met ons kernplan, dat we willen financieren door strenger op te treden tegen leegstand, trekken we resoluut de kaart voor een geïntegreerd beleid dat inzet op vier pijlers."

CD&V lanceert ambitieus investeringsplan voor de binnenstad :: 1 - Investeren in de publieke ruimte ::

"Bij de huidige heraanleg zien we een aantal gemiste kansen", zegt Sandy Buysschaert. "Bijvoorbeeld, het aangekocht straatmeubilair mist creativiteit en biedt geen meerwaarde. Wij willen dat de binnenstad ons visitekaartje wordt. Daarom pleiten we om het stationsplein dat straks vernieuwd wordt te voorzien van een kleurrijk magisch fontein, bezoekers moeten meteen dat wow-effect hebben. In de centrumstraten zelf willen we op verschillende plaatsen kleine speelelementen integreren, zodat het voor families met kinderen een ware beleving is om in de binnenstad te vertoeven. Wat er ook op ons verlanglijstje staat is een interactieve route uitbouwen waarbij er met de smartphone door middel van QR-codes beelden kunnen worden opgeroepen van hoe Blankenberge er op bepaalde locaties jaren geleden uitzag."

:: 2 - Meer sfeer en dynamiek ::

CD&V wil met een belichtingsplan de mooie gebouwen en gevels van onze stad sfeervol tot hun recht laten komen. "We denken daarbij onder andere aan het Oud Stadhuis, de trappen naar de Zeedijk, de Paravang, maar ook aan mooie private gevels, dit laatste in overleg met de eigenaars uiteraard", aldus Sandy Buysschaert. "Als we meer dynamiek willen in de binnenstad is het belangrijk dat we het aantal commerciële acties tijdens de kalmere periodes verhogen. We denken daarbij zelfs om op bepaalde zondagen gratis parkeren te introduceren. Naar het jeugdig publiek toe willen we onze stad attractief maken met een jaarlijks Street-Art-Festival in de centrumstraten. Ook ons verkiezingsvoorstel uit 2012 om Blankenberge te promoten als Europese stad, waarbij we elk jaar een feest organiseren, telkens gefocust op een ander land, willen we opnieuw op tafel leggen."

:: 3 - Meer handel ::

Om de handel in het centrum te stimuleren wil CD&V de bestaande premies bijsturen en doelgerichter inzetten. Daarnaast heeft ze ook een aantal nieuwe premies op het verlanglijstje. Sandy Buysschaert: "Eén van de dingen waar we vooral willen op inzetten is het toekennen van een premie voor wie een niche zaak begint in onze stad, puur gefocust op een bepaald concept. We denken daarbij aan een wijnbar, een restaurant die zich toespitst op homemade hamburgers, enz ... Daarnaast willen we ook een aantal randinitiatieven ontwikkelen die de handelaars moeten ondersteunen, zo willen we o.a. dat iedere handelaar een introductiepagina kan krijgen op de website van de stad. Blankenberge moet 100 % digitaal! Om de handel in de binnenstad aan te moedigen moet het kortparkeren aan de rand van het centrum verder worden ontwikkeld. Daarnaast willen we, om de toelevering van de handelaars gemakkelijker te maken, de Weststraat uit de verkeersvrije zone halen. Verder kiest CD&V volop voor inbreiding in plaats van nieuwe gronden aan te snijden voor nieuwbouwprojecten, daarom pleiten we om de verwervingspremie bij nieuwbouw niet langer toe te kennen. Daarnaast willen we dat het stadsbestuur onmiddellijk werk maakt van een premie 'Wonen boven winkels'. We kunnen daarvoor trouwens in aanmerking komen voor subsidie via de Vlaamse overheid."

:: 4 - Projectzones bieden meer mogelijkheden ::

Een vierde pijler die volgens CD&V alle aandacht verdient is een nieuwe visie ontwikkelen voor het verouderd patrimonium. "Momenteel gelden er in de binnenstad drie RUP's/BPA's met verschillende voorschriften op het gebied van ruimtelijke ordening die daardoor de vernieuwing bemoeilijken. We moeten dringend naar eenduidigheid", zegt Sandy Buysschaert. "Uit onze bevraging blijkt ook dat voldoende parkeergelegenheid een belangrijke element is om voor de binnenstad te kiezen, daarom pleiten we nogmaals voor een ondergrondse parking onder de Grote Markt waar parkeergelegenheden worden aangeboden om te kopen. Daarnaast willen we meer open ruimte creëren, vandaar dat we willen inzetten op projectzones. De projectzones moeten het mogelijk maken om PPS-constructies te ontwikkelen die de vaste bewoning in de binnenstad ten goede komen. We denken daarbij o.a. aan het bouwen van serviceflats waarbij de residenten potentiële klanten zijn voor de omliggende handelaars. Er kunnen combinaties zijn waarbij de wooneenheden in de meer commerciële straten worden afgestaan aan privé-investeerders en de woonentiteiten in de starten, zoals bijvoorbeeld de Breydelstraat kan worden ingevuld door het lokaal beleid in het kader van betaalbaar wonen. Een win-winsituatie voor beide partijen."

Hoger maar trapsgewijs bouwen

Een belangrijk gegeven is dat CD&V het principe wil hanteren om hoger bouwen toe te staan in de binnenstad, dit op voorwaarde dat het gaat om grote kavels en dat men langs de straatkant een gedeelte onbebouwd laat om zo meer open ruimte te creëren.

"Door met grotere oppervlaktes te werken kunnen er op deze locaties ook gemakkelijker ondergrondse parkeerplaatsen worden gerealiseerd", verduidelijkt Sandy Buysschaert. "Het is de bedoeling dat indien er hoger wordt gebouwd we daarbij het trapsgewijs bouwen verankeren in de voorschriften. Door trapsgewijs te bouwen vanaf een bepaalde verdieping kunnen we meer licht de binnenstad intrekken."

Tot zover een overzicht van de doelstellingen die de CD&V wil verwezenlijken met haar kernplan voor de binnenstad. Het plan gaat veel verder en is uiteraard gedetailleerder dan dat we hier hebben opgelijst. Desalniettemin hebben we gepoogd om te focussen op de belangrijkste items.

CD&V wil met dit ambitieus plan volgend jaar naar de gemeenteraadsverkiezing trekken. "Hopelijk krijgen we van de kiezer de kans om er in de nieuwe legislatuur mee aan de slag te gaan. Dit neemt niet weg dat we met punten die nu reeds kunnen worden gerealiseerd naar de gemeenteraad zullen gaan", zegt Sandy Buysschaert tot besluit.

© www.krantvanblankenberge.be