Krant van Blankenberge | Politiek
Blankenberge: 17/05/2017 Verontwaardiging alom over annulatieverzekering Bij de jaarlijkse groepsreis van de Stedelijke Seniorenraad is er geen annulatieverzekering voorzien en wordt er aan de deelnemers ook niet aangeraden om op eigen kosten één aan te schaffen. Naar aanleiding van een recent geschil waarbij één van de ingeschrevenen wegens gezondheidsredenen dit jaar in maart niet kon deelnemen aan de geplande reis, en haar geld niet terugkrijgt bij gebrek aan een annulatieverzekering, had het Vlaams Belang het punt laten agenderen op de zitting van de jongste gemeenteraad. Gemeenteraad

Van 23 tot en met 29 maart 2017 vond de jaarlijkse reis plaats van de Blankenbergse Seniorenraad, dit keer een 'Riviercruise op de Donau'. Elk jaar opnieuw kan de meerdaagse groepsreis rekenen op een 135-tal deelnemers. Om de reis te promoten wordt er vanuit het stadsbestuur een schrijven gericht naar alle 55-plussers. In de folder wordt echter nergens melding gemaakt van een annulatieverzekering of aangemaand om op eigen kosten een annulatieverzekering te nemen.

Naar aanleiding van een recent voorval, waarbij een persoon wegens een medische ingreep op het laatste ogenblik niet meekon en bij gebrek aan een annulatieverzekering het reeds betaalde bedrag voor de reis, 995 euro, niet terugkreeg, werd het probleem het door oppositiepartij Vlaams Belang aangekaart op de jongste gemeenteraad van dinsdag 16 mei.

Nog voor het Vlaams Belang-gemeenteraadslid Tanguy Veys het woord kon nemen, vroeg de bevoegde schepen Katrien Van Ryssel (Open-VLD) om het punt te verplaatsen naar één van de volgende gemeenteraden met de motivatie dat er inzake deze problematiek een aantal vragen werden gesteld aan de geschillencommissie waarop ze nog geen schriftelijk juridisch antwoord had gekregen en daardoor geen standpunt kon innemen.

Het Vlaams Belang-gemeenteraadslid had oren naar haar motivatie maar drong er toch op aan om los van het juridische aspect het punt alsnog op deze gemeenteraad te behandelen en ter stemming voor te leggen, temeer om dergelijke problemen in de toekomst te kunnen vermijden, dit zowel in het belang van de Stad Blankenberge als van de senioren. Het feit dat de bevoegde schepen halsstarrig bij haar standpunt bleef om het punt af te voeren, zorgde voor nogal wat commotie binnen de oppositie. Zowel sp.a als CD&V drongen er stellig op aan om het punt te behandelen. Vlaams Belang vroeg een hoofdelijke stemming. Schepen Björn Prasse (Open-VLD) stelde aan de stadssecretaris de vraag of de gemeenteraad bij meerderheid kon beslissen om een punt af te voeren. Het antwoord van de secretaris was formeel ... het agendapunt was tijdig ingediend en voldeed aan alle voorwaarden, dus moest het worden behandeld. Meteen daarna verliet de meerderheid de raadzaal omdat er binnen de coalitie geen overeenstemming was. N-VA had op voorhand aan coalitiepartner Open-VLD duidelijk te kennen gegeven dat haar fractie het voorstel om de gedupeerde terug te betalen zou goedkeuren.

Na een schorsing van een tiental minuten werd de zitting opnieuw aangevat en gaf de bevoegde schepen Katrien Van Ryssel (Open-VLD) uiteindelijk wat meer duiding. De schepen stelde onder andere dat ze niet wist dat er bij het aanbieden van groepsreizen uitdrukkelijk moet vermeld worden of er al dan niet een annulatieverzekering is. Dat er tot op heden geen annulatieverzekering werd voorgesteld aan de deelnemers schrijft de schepen toe aan het feit dat er in de voorbije tien jaar nog nooit problemen waren. Bij een annulatie werden de vrijgekomen plaatsen immers telkens ingevuld door senioren die op de wachtlijst stonden. Enkel dit jaar liep het mis omdat de vriendin, die samen met de persoon die door omstandigheden niet meekon, niet wou ingaan om ook haar reis te annuleren, zodoende dat de kajuit niet vrijkwam. Volgens schepen Katrien Van Ryssel stonden daags voor de reis nochtans twee mensen klaar om deze in te vullen. Op de vraag wie de jaarlijkse reis organiseert, antwoordde de bevoegde schepen dat dit gedaan wordt door de seniorenraad. Tot slot beloofde de schepen dat de eerstvolgende reis op een compleet andere manier zal worden aangepakt en dat er beter zal worden gecommuniceerd. Daarna werd overgegaan tot de stemming.


De voorstellen ingediend door het Vlaams Belang waarover moest gestemd worden waren:

#1 De gemeenteraad heeft kennis genomen van het verslag van het college van burgemeester en schepenen inzake het gebrek aan een annulatieverzekering voor de reizen van de stedelijke seniorenraad.

#2 De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om voor de jaarlijkse reis van de stedelijke seniorenraad steeds een annulatieverzekering aan te raden of aan te bieden, desnoods inbegrepen in de deelnameprijs.

#3 De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om de reeds bestaande slachtoffers van het gebrek aan duidelijkheid en communicatie omtrent de afwezigheid van een annulatieverzekering voor de jaarlijkse reis van de stedelijke seniorenraad volledig te vergoeden.


Open-VLD en N-VA stemden op vraag één voor, op vraag twee tegen (omdat het nog in behandeling is), en op vraag drie, (om de gedupeerde onmiddellijk het gestorte bedrag terug te betalen), voor. CD&V, sp.a en Vlaams Belang stemden op alle drie de vragen voor. Bij deze werd het laatste agendapunt op de bij momenten chaotische gemeenteraadszitting afgesloten.


Na afloop van de zitting bleven de oppositiepartijen met betrekking tot de jaarlijkse seniorenreis nog met tal van vragen zitten. In de wandelgangen konden we onder meer vernemen dat er op het financieel vlak geen transparantie is. Het voorschot voor de reis bijvoorbeeld moet worden betaald aan het onthaal van het stadhuis tijdens de werkuren waarbij de regels voor het omgaan met cash geld worden overtreden. Het saldo moet op een rekening van de Seniorenraad worden gestort waarop niemand van buitenaf zich op heeft. De oppositie stelt zich ook vragen bij het totaalbedrag van de reiskosten. Blijkbaar betaalt iedere persoon 95 euro werkingskosten extra bovenop de reiskosten. Waarvoor deze aanzienlijke meerkost precies wordt gebruikt is niet meteen duidelijk. Tenslotte hekelt de oppositie ook de dominante rol die de bevoegde schepen speelt binnen de stedelijke seniorenraad. Vanuit verschillende hoeken dringt men aan dat er vlug orde op zaken wordt gesteld.

© www.krantvanblankenberge.be