Krant van Blankenberge | Oorlogskroniek | November 1915
Blankenberge: 01/11/2015 - Auteur: Pieter Deschoolmeester Oorlogskroniek | November 1915 ★ ★ ★ ★ ★ 2 november 1915

Op 2 november 1915 levert de Uitkerkse kolenhandelaar Pieter Lagast aan het Hotel Willem Tell '750 kilos allerbeste steenkolen om het eeten der ingekwartierde soldaten te koken'. De lading steenkool was bedoeld voor de 'Fernsprechers Abteilung' die in dat Uitkerkse hotel verbleef.(1)


[leveringsbewijs van de Uitkerkse kolenhandelaar Pieter Lagast aan het Hotel Willem Tell. SAB, Uitkerke, briefwisseling van 2 november 1915.][In het Hotel Willem Tell gelegen langs de Brugsesteenweg waren in november 1915 manschappen van de Fernsprechers Abteilung (telegrafisten) ingekwartierd. Foto collectie Heemkundig Centrum De Benne.]
★ ★ ★ ★ ★ 4 november 1915

Op bevel van de Kommandantur wordt de Sint-Antoniuskerk 'in orde gebracht en van verwarmingstoestellen voorzien (...) voor het uitoefenen van den Evangelischen eeredienst ten behoeve der troepen, tot deze gezindheid behoorende'.(2) De protestantsgezinde Duitse militairen die in Blankenberge op verlof kwamen of er permanent ingekwartierd waren, hielden hun erediensten in de Sint-Antoniuskerk. Voor de katholiekgezinde Duitsers richtte men aanvankelijk in de Sint-Rochuskerk aparte erediensten in. Omdat ze zo echter een gemakkelijk doelwit vormden voor geallieerde aanvallen van uit zee of uit de lucht, kregen de Duitse troepen al gauw het bevel om samen met de burgerbevolking naar de kerk te gaan.[Tijdens de bezetting was de Sint-Antoniuskerk ingericht als gebedshuis voor de protestantsgezinde troepen.
Uit het Kriegsalbum des Marinekorps Flandern 1914- 1917, Verzameling Katrien Van Ryssel.]

Op 4 november 1915 neemt het Blankenbergse schepencollege akte van een brief van het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten waarin meegedeeld wordt dat deze conform de schoolwet geen ongediplomeerde onderwijzers kon uitbetalen.(3) Door het lerarentekort – velen waren immers ziek, weggevlucht of onder de wapens geroepen – waren er in sommige gemeentescholen ongediplomeerde onderwijzers en onderwijzeressen aangesteld om zo enigszins de continuïteit van de leergangen te garanderen. Probleem echter was dat deze niet door de Staat bezoldigd konden worden. Uiteindelijk besliste het gemeentebestuur om deze onderwijzers zelf te vergoeden aan 2,50 Frank per lesdag.

★ ★ ★ ★ ★ 22 november 1915

Op voorstel van schepen Vernieuwe stelt het Blankenbergse college van burgemeester en schepenen een (tijdelijk) verbod in op het verkopen van steenkool en cokes aan burgers wegens de schaarste.(4)

Het Blankenbergse schepencollege wordt via een brief van dokter Retsin op de hoogte gebracht van een 'typhusgeval' in de Badersstraat nr. 15.(5) In tijden van verzwakking en verminderde weerstand van de bevolking was deze dodelijke ziekte uiterst besmettelijk. Tyfuspatiënten werden altijd onmiddellijk gehospitaliseerd en hun woning grondig ontsmet door de stedelijke ontsmettingsdienst. Gelukkig doken er in de eerste helft van de bezetting slechts af en toe 'typhusgevallen' op. Dat was anders in de tweede helft van de bezetting. Toen zagen de gemeentebesturen van Blankenberge en Uitkerke zich zelfs genoodzaakt om over te gaan tot verplichte collectieve inentingen als preventieve maatregel om verdere uitbraken van deze uiterst besmettelijke ziekte tegen te gaan.[In november 1915 werd bij een dame uit de Badersstraat tyfus vastgesteld. SAB, collegenotulen van 22 november 1915.]

★ ★ ★ ★ ★ 30 november 1915

Het Blankenbergse armenbestuur beslist om gratis 'kloefen' of klompen uit te delen aan zij die het absoluut nodig hadden.(6)

Het armenbestuur van Blankenberge was toen als volgt samengesteld:

• Jozef Ponjaert (waarnemend burgemeester)
• Jules Gadeyne (voorzitter)
• Frans Van Agt (ordonnateur)
• Frans Warmoes en Alfons Derdeyn (leden)
• Jerome Bullinck (secretaris)

★ ★ ★ ★ ★ (1)SAB, Uitkerke, briefwisseling van 2 november 1915
(2)Uit het dagboek van Arthur Verlynde van 25 september 1915 in Robert Boterberge, Blankenberge in en om de Eerste Wereldoorlog, Kring voor heemkunde dokter Van Damme, Blankenberge, p. 122
(3)SAB, collegenotulen van 4 november 1915
(4)SAB, collegenotulen van 22 november 1915
(5)SAB, idem
(6)SAB, Beramingsboek Armbestuur van 30 november 1915

Voor meer info of vragen rond de 'Oorlogskroniek' kunt u contact opnemen met de stadsarchivaris Pieter Deschoolmeester via e-mail archief@blankenberge.be of op het telefoonnummer ☎ +32 (0)50 63 64 25.
Neem ook een kijkje op: www.blankenberge.be/degrooteoorlog

© www.krantvanblankenberge.be