Krant van Blankenberge | Oorlogskroniek | 1916
Blankenberge: 01/01/2016 - Auteur: Pieter Deschoolmeester Oorlogskroniek | Januari 1916 ★ ★ ★ ★ ★ 11 januari 1916

Het Blankenbergse schepencollege verneemt dat de lokale apotheker Karel Hebbelinck geen toelating heeft verkregen van de Stadtkommandant om van Brussel naar Blankenberge te reizen waardoor 'het hem in het vervolg onmogelijk zijn zal het hospitaal en het armbestuur van de noodige geneesmiddelen te voorzien'. Het schepencollege beslist meteen om deze zaak bij de Kommandantur te bepleiten.(1)

★ ★ ★ ★ ★ 16 januari 1916

'Dezen voormiddag is de koning van Beieren door onze stad gereisd', schreef de Blankenbergse onderwijzer Arthur Verlynde in zijn dagboek.(2) Lodewijk III regeerde van 1913 tot 1918 over het koninkrijk Beieren. Hij was de laatste vorst van het koninkrijk Beieren dat sinds 1871 een staat vormde binnen het Duitse Keizerrijk. Tijdens WO I waren er in Blankenberge regelmatig Beierse troepen ingekwartierd.

★ ★ ★ ★ ★ 18 januari 1916

De Kommandantur beveelt het gemeentebestuur om bekend te maken dat 'elke inwoner, boven de 10 jaar, verplicht is drager te zijn van eene eenzelvigheidskaart met photographie, zelfs voor het verkeer binnen de stad'. Het schepencollege besliste om deze verordening te 'doen uitklinken en aan de belanghebbenden tijd te verleenen tot 1 februari eerstkomende om zich in regel te stellen'. De invoering van de eenzelvigheidskaart (de voorloper van de identiteitskaart) was één van de vele maatregelen die de Duitse overheid invoerde om de lokale inwoners nog beter te kunnen controleren. Wie op straat betrapt werd zonder eenzelvigheidskaart op zak, mocht zich aan zware straffen verwachten.(3)



[Eenzelvigheidskaart van Edmond De Graeve afgeleverd in de zomer van 1915. Verzameling Dany De Graeve.]

★ ★ ★ ★ ★ 22 januari 1916

Op bevel van de bezetter moet het gemeentebestuur van Blankenberge een lijst opmaken van alle mannelijke inwoners tussen 15 en 25 jaar. Waarnemend burgemeester Ponjaert stelde de politie aan om deze tijdrovende opdracht uit te voeren.(4)

Op bevel van de Stadtkommandant mogen de Blankenbergse vissersboten die in de haven waren achtergebleven niet gaan vissen voor de kustbatterijen ten westen van het staketsel. De bezetter vaardigde dit verbod uit om te vermijden dat de Blankenbergse visserssloepen terecht zouden komen in vuurgevechten tussen de kustbatterijen en de Britse oorlogsschepen.(5) In de duinen net voorbij de grens met Wenduine stonden de kustbatterijen Hafen en Hertha opgesteld. Batterij Hafen bestond uit twee 8,8 cm-kanonnen, terwijl batterij Hertha vier kanonnen telde met telkens een loopdiameter van 21 cm. Ter hoogte van de eerste en tweede golfbreker ten westen van de Blankenbergse havengeul stonden ook nog een schijnwerper en een 'leuchtkanone' (om lichtprojectielen mee af te vuren).


[Detail uit een Duitse militaire kaart van 1917 met aanduiding van de kustbatterijen ten westen van de Blankenbergse havengeul. Verzameling Erwin Mahieu.]



[SAB, uitgaande briefwisseling van 22 januari 1916.]
★ ★ ★ ★ ★ 26 januari 1916

De Uitkerkse gemeenteraad beslist om een 'partij land toebehoorende aan den heer Van Besien, rentenier te Brugge' in beslag te nemen en deze ter beschikking te stellen van de werklozen 'ten einde de armoede en ellende, die zich, door den duur van den oorlog, meer en meer laat gevoelen, zoveel mogelijk te keer te gaan'.(6)

De Uitkerkse gemeenteraad neemt akte van een brief van landmeter Jules Heyneman waarin deze protesteert tegen de volgens hem ongelijke samenstelling van het lokale armenbestuur (de voorloper van het OCMW). Hij merkte namelijk op dat er 4 landbouwers en slechts 1 lid van de burgerij in het Uitkerkse armenbestuur zetelden, terwijl 'de huidige bevolking der gemeente bestaat uit 45% burgers, 30% werklieden en 25% landbouwers'.(7)

★ ★ ★ ★ ★ (1)SAB, collegenotulen van 11 januari 1916
(2)Uit het dagboek van Arthur Verlynde van 25 september 1915 in Robert Boterberge, Blankenberge in en om de Eerste Wereldoorlog, Kring voor heemkunde dokter Van Damme, Blankenberge, p. 122
(3)SAB, collegenotulen van 18 januari 1916
(4)SAB, collegenotulen van 22 januari 1916
(5) SAB, uitgaande briefwisseling van 22 januari 1916
(6)SAB, Uitkerke, collegenotulen van 26 januari 1916
(7)SAB, idem

Voor meer info of vragen rond de 'Oorlogskroniek' kunt u contact opnemen met de stadsarchivaris Pieter Deschoolmeester via e-mail archief@blankenberge.be of op het telefoonnummer ☎ +32 (0)50 63 64 25.
Neem ook een kijkje op: www.blankenberge.be/degrooteoorlog

© www.krantvanblankenberge.be